Adatkezelési tájékoztató2018-10-01T11:57:36+01:00

Adatkezelési tájékoztató

Fontos számunkra, hogy minden adatot maximális biztonsággal és körültekintéssel kezeljünk, valamint sose adjuk ki harmadik félnek.

Weboldalunk sütiket (cookie) használ, amelyek mindössze a felhasználói élményt javítják és statisztikai adatot gyűjtenek. Személyes azonosításra nem alkalmasak.

Mindenek előtt felhívjuk a honlapunk látogatóinak figyelmét, hogy cégünk feladata a biztosítási ajánlatok közvetítése és az Ügyfeleink képviselete a biztosítási jogviszonyokban. A biztosítási ajánlatokhoz kapcsolódó díjakat, vagy a díjak megállapításához vezető szempontokat és döntéseket a biztosító társaságok állapítják és hozzák meg, nem pedig mi. A biztosító társaságok adatkezelési tájékoztatójának elérhetőségét kérésére megküldjük az Ön részére.

Hatályba lépés: 2018.02.01.
 • Adatkezelő adatai

Az adatkezelő személye: EXPERITUM Finance Kft.
Teljes neve: EXPERITUM Finance Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 5000 Szolnok, Baross u. 36.
Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék 16-09-017530
Adószáma: 26115915-2-16
Honlap címe: https://experitum.hu (továbbiakban: “Portál”, vagy “Honlap”)
E-mail címe: hello@experitum.hu
Telefonszáma: +36 30 789 8877
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-127688/2017

Az Experitum Finance Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: ”Alkusz”), mint adatkezelő az alábbiak szerint kezeli az Ügyfél adatokat:

 • Az adatkezelés alapja

Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokban, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglalt kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása, ennek során az ügyfelek, illetve a Portált felkereső látogatók személyes adatainak tiszteletben tartása és védelme.
Az ügyfél a személyes adatainak megadásával egyben hozzájárul az Alkusz részére, a személyes adatai jelen szabályzat szerinti kezeléséhez. Az adatok megadása önkéntes. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás önkéntes. Az adatkezelés jogalapja ezen önkéntes hozzájárulás. A nem valós, hibás, vagy hiányos adatközlés (együttesen téves adatközlés) korlátozhatja, akadályozhatja az adatkezelés céljaival összefüggő hatékony kapcsolattartást, információközlést.
Az Alkusz az ügyfél által megadott adatok helyességével, hiányosságával összefüggésben mindennemű felelősséget kizár.

 • Értelmező rendelkezések

A jelen tájékoztatóban lévő szabályok alkalmazásában, az Infotv. rendelkezéseire is figyelemmel:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés;
Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez,
Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely, önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja (jelen szabályzat alkalmazásában az Experitum Finance).
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely, szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.

 • Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

A jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelés egyes esetekben – az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontjában foglaltaknak megfelelően – az Érintett hozzájárulásán alapul. Bizonyos esetekben jogszabályok (különösen, de nem kizárólagosan a Bit. 379. §-a) személyes adatok kötelező kezelést írják elő az Alkusz számára, mely esetekben az Alkusz adatkezelése – hozzájárulásra tekintet nélkül – jogszabályon alapuló, kötelező. Amennyiben az Alkusz rendelkezésre bocsátott adat az Infotv. szerint különleges adatnak minősül, úgy az ilyenként minősülő adatok jogszerűségéhez az Érintett írásbeli hozzájárulása szükséges. Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót az Érintett elfogadja, úgy az a szükséges különleges adatai kezeléshez való írásbeli hozzájárulásnak minősül.

Az Adatkezelés során az alábbi jogszabályok kötnek bennünket:

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről);
 • Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • Az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető̋ feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 155. §;
 • Bit. – A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény;
 • Eüak. – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény;
 • A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény;
 • a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet.

A Portál meghatározott részeihez való hozzáférést az Alkusz regisztrációhoz kötheti, mely regisztráció során személyes adatok birtokába juthat, de az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az adatok felhasználásának módjáról és céljáról az Alkusz a regisztrációs, illetőleg azon az oldalon tájékoztatja az Érintetett, melyen az adatok megadására sor kerül. A tájékoztató nyilatkozat elfogadásával az Érintett hozzájárulását adja személyes adatainak meghatározott célok szerinti kezeléséhez.

Amennyiben az Érintett harmadik személy személyes adatait adja meg az Alkusz részére, úgy – az adatkezelési tájékoztató tudomásulvételével – kifejezetten kijelenti, hogy az Érintett harmadik személy – adatkezelésre /ideértve az esetleges adattovábbításra/ vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatával rendelkezik.

Amennyiben az Érintett az Alkusz rendelkezésre bocsátott személyes és egyéb adataiban változás következik be, úgy köteles azt az Alkusz részére – megfelelő időben – bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítésből eredő károkért az Alkuszt felelősség nem terheli.
Az Alkusz adatkezelésének célja, hogy ügyfelei részére vállalt szolgáltatásokat /ideértve különösen a biztosítási szerződések megkötésre és kezelésére irányuló megbízásnak megfelelő független biztosításközvetítői szolgáltatásokat/ teljesíthesse, illetőleg – erre vonatkozó hozzájárulás esetén – ügyfelei részére további szolgáltatásait közvetlenül felajánlja.

A rendszer működése során technikailag is rögzítésre kerülnek meghatározott adatok, úgy, mint a Portálra ellátogató Érintettek számítógépének egyes adatai és IP címei, mely adatok az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – az Érintett látogatásainak rögzítése céljából – naplózásra kerülnek. A Portál használatával az Érintett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevezett adatai rögzítésre kerüljenek. Ezeket az adatokat az Alkusz kizárólag statisztikák készítésre használja fel, például annak megállapítása céljából, hogy a Portál mely részét látogatják az Érintettek és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A honlap egyes részeinek letöltésekor üzemeltető kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít az Érintett számítógépére adatfeljegyzés, az Érintett azonosítása és a további látogatások megkönnyítése céljából. Az Érintett az internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Alkusz cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. Tudomásul veszi ugyanakkor, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetőleg előfordulhat, hogy az Érintett nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A Portál látogatásával az Érintett tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Portálon tett látogatás során egy vagy több cookie-t küldünk számítógépére, amely révén annak böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik.

Az Alkusz Adatkezelőként és Adatfeldolgozóként köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, illetőleg megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatok biztonságát – az Infotv.-ben meghatározottak szerint – biztosítják.

A Portál tartalmazhat olyan más honlapokra mutató linkeket, amelyeknek adatkezelési szabályaira Alkusznak nincs befolyása. Amennyiben az Érintett e linkek használatával elhagyja a Portált, abban az esetben az adatvédelemre már az ilyen módon felkeresett internetes oldal működtetőjének adatkezelési szabályai vonatoznak.

 • Adatfeldolgozók bevonása

Az Alkusz a biztosításközvetítéssel összefüggő informatikai alkalmazások hátteréhez az SK Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:1026 Budapest, Gábor Áron u. 80., cégjegyzékszám: 01-09-720079) (továbbiakban: Adatfeldolgozó) informatikai szolgáltatását is igénybe veszi. Az igénybe vett informatikai szolgáltatás során rögzített adatok az Adatfeldolgozó által az Alkusz számára kizárólagosan biztosított rendszer-részben kerül rögzítésre, tárolásra és kezelésre. Az Alkusz és az Adatfeldolgozó adatkezelésre vonatkozó szerződése alapján a rögzített adatok megismerésére, saját célú felhasználására az Adatfeldolgozó nem jogosult. Az ügyfél az adatainak az adott termékszerződés közvetítésével összefüggésben történő megadásával egyben hozzájárul, hogy adatait a vonatkozó adatkezelési célok megvalósítása érdekében az Alkusz a vele biztosításközvetítésre, pénztári szolgáltatás közvetítésére irányuló jogviszonyban álló, a szolgáltatást nyújtó szerződéses partnere(i) részére is – ezen jogviszonyuk hatály alatt – megismerhetővé tegye. Az ügyfél az adatai megadásával hozzájárul ahhoz is, hogy adatait az Alkusz az Adatfeldolgozó (SK Trend Kft.) bevonásával tárolja és kezelje, ideértve azon adatokat is, amelyeket a biztosítási, szerződés létrehozása, módosítása folytán az ügyfél a termékszerződésben megad. Az Ügyfél ezen adatai vonatkozásában egyúttal felmenti az Alkuszt a biztosítási, bank- és értékpapírtitoknak a fenti szolgáltatók felé történő megtartásának a kötelezettsége alól.

Az Alkusz a honlap üzemeltetésével kapcsolatban külső szolgáltatót vesz igénybe, mely szolgáltató Adatfeldolgozónak minősül minden cookie (süti) rögzítése és kezelése esetén:

A honlap üzemeltetését és tárhelyét a Magyar Hosting Kft. (székhely: H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-968314) biztosítja.

 • Az adatkezelés elvei

Az Alkusz, mint Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat mindig az adatkezelés meghatározott céljához kötötten kezeli, adatkezelésének minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése során mindenkor a tisztesség és törvényesség követelményeinek megfelelően köteles eljárni.

Az Alkusz Adatkezelőként kizárólag olyan személyes adatokat kezel, melyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenek, illetőleg a cél elérésére alkalmasak. Az Alkusz a személyes adatokat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az az Adatkezelő megbízásában, vagy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

 • Az adatkezelés időtartama

Az Alkusz az adatkezeléssel összefüggésben az Érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat – az adatkezeléssel összefüggő jogszabályokban meghatározott időtartamokra is figyelemmel – az adatkezelés célja szerint szükséges ideig, illetőleg addig az időpontig jogosult kezelni, míg Megbízó nem kéri adatainak törlését, illetőleg azok kezeléséhez való hozzájáruló nyilatkozatát vissza nem vonja.

 • Adattovábbítással kapcsolatos rendelkezések

Az Alkusz által kezelt személyes adatok megismerésére kizárólag az Alkusz, illetőleg azok jogosultak, akik részére a személyes adatokat az Alkusz az Érintett hozzájárulása, vagy jogszabály rendelkezése alapján továbbította. Az Alkusz a birtokába jutott személyes adatokat – amennyiben azok a Bit. értelmében biztosítási titoknak minősülnek – biztosítási titokként kezeli, és azokat kizárólag ügyfele, vagy annak törvényes képviselője írásbeli hozzájárulása, illetőleg arra jogosító törvényi rendelkezés esetén adhatja ki harmadik személynek. Amennyiben a személyes adatok kezelésére biztosítási szerződés megkötése, illetőleg annak kezelése céljából kerül sor, úgy az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató elfogadásával az Érintett hozzájárulását adja a szükséges személyes adatai biztosító részére történő továbbításához, mely hozzájárulása írásbeli hozzájárulásnak minősül.

A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli az Alkusz tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz bármilyen módon hozzájutottak.

Az Alkusz a megbízási szerződés alapján jogosult a választott biztosító személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást – az Érintett képviseletében – megismerni, annak tudomásulvétele, illetőleg a hozzájárulással kapcsolatos jognyilatkozatok vonatkozásban – az Érintett nevében – nyilatkozni.

 • Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Jogok

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

a) Tájékoztatás:

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad Érintettnek az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban a jelen tájékoztató alkalmazásában: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

b) Helyesbítés:

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

Amennyiben az Érintett adataiban változás következik be, úgy azt köteles az Alkusz részére bejelenteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért az Alkuszt felelősség nem terheli.

c) Törlés vagy zárolás

A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) azt az Érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – , feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljából továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az Érintett fentiekben meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából, – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is – továbbá Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 • Tiltakozás joga és jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, Adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással az Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az Érintett az Adatkezelőnek a fentiek szerint meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fentebb nevezett bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő̋ utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Érintett fentebb nevezett esetben, illetőleg Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Fentieken túl a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Károkozás és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Alkusz jelen pontban nevezett magatartásával érintett személyiségi jogát sérti meg, az Érintett az Alkusztól sérelemdíjat követelhet. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 • Reklámcélú megkeresésekkel kapcsolatos rendelkezések:

Az ügyfél – a jelen tájékoztató megismerése útján megvalósuló – előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes – írásba foglalt visszavonásig érvényes – hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Alkusz biztosítási kockázatainak felmérése, annak alapján biztosítási tanácsadás, biztosítási szakmai javaslatok kidolgozása és ismertetése érdekében telefonon, e-mailben, postai úton, vagy személyesen megkeresse.

Az Alkusz az ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre jogosult eljuttatni hírleveleit, amennyiben az ügyfél ehhez előzetes hozzájárulását adta.

Az Alkusz – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklámtörvény), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel, az Érintett hozzájárulása alapján jogosult reklám címzettje részére közvetlen megkeresés, így különösen elektronikus levél, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján reklámot közölni (a továbbiakban: reklámcélú megkeresés). A reklámközlés célja, hogy az Alkusz a reklám címzettje részére pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat mutasson be, illetőleg – esetleges – újabb együttműködési lehetőségekre tegyen javaslatot.

Az Érintett reklámcélú megkeresésekkel kapcsolatban tett hozzájáruló nyilatkozata alapján – a gazdasági reklámtevékenységgel összefüggésben – Alkusz jogosult kezelni az Érintettnek, mint reklám címzettjének azon természetes személyazonosító adatait, melyek kezeléséhez reklám címzettje erre vonatkozó nyilatkozatában hozzájárult. Az Érintett vonatkozó nyilatkozatát /hozzájáruló/tiltó/ elektronikus úton, a regisztráció során – a Reklámtv. rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően – a vonatkozó nyilatkozat jelölésével teheti meg.

Az Alkusz köteles a nála – reklámcélú megkereséssel összefüggésben – hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásban rögzített – az Érintettre vonatkozó – személyes adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az Érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Amennyiben az Érintett reklámcélú megkeresésekre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát visszavonja, úgy a nyilatkozattevő nevét, és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám – fentiek szerint – a továbbiakban nem közölhető.

Az Alkusz a Reklámtv. szerinti hozzájáruló nyilatkozatokat az egyéb célú adatkezelésekhez való hozzájáruló nyilatkozatoktól elkülönítetten kezeli, így annak visszavonása nem jelenti egyúttal az adatkezelés egyéb céljaihoz adott hozzájárulás visszavonását is.

A reklámcélú megkeresésekkel kapcsolatos, valamint a személyes adatok törlésére, illetőleg a hozzájáruló nyilatkozat visszavonására vonatkozó, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb nyilatkozatokat az Érintett írásban (ideértve az e-mail útján történő kommunikációt is), bármikor megteheti, azzal, hogy az e-mail útján érkezett nyilatkozatokat az Alkusz kizárólag akkor tekinti az Érintettől származónak, amennyiben az Érintett regisztrált e-mail címéről kerül továbbításra.

A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása, valamint az adatok törlésére irányuló kérelem beérkezése esetén az Alkusz rögzített személyes adatait – az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban foglaltakra is figyelemmel – a vonatkozó nyilvántartásából törli, reklámcélú megkereséssel a továbbiakban nem fordul az Érintetthez.

Vonatkozó nyilatkozatok megtételére sor kerülhet:
Postai úton: 5000 Szolnok, Baross utca 36.
e-mail-en: hello@experitum.hu

 • Egyéb adatkezelési rendelkezések:

Az Alkusz fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatóban foglalt adatvédelmi szabályokat bármikor módosítsa. A szabályok módosításról az Érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. A szolgáltatás további igénybevételével az Érintettek a módosított szabályok tartalmát tudomásul veszik. Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdések vonatkozásban az Infotv., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.

Érvényes: 2018. február 01-től
Utoljára módosítva: 2018. július 25.